KÖZLEMÉNY


Közlemény Tiszaigar
FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


>>> Nagyiván település HB-14/2019 pályázati azonosító számú eljárásához <<<

>>> Nagyiván település HB-15/2019 pályázati azonosító számú eljárásához <<<

>>> Kunmadaras, Nádudvar, Nagyiván település HB-16/2019 pályázati azonosító számú eljárásához <<<
HIRDETMÉNY


>>> Az általános iskolai beiratkozás rendjéről <<<
Szavazókör felülvizsgálata


>>> Tiszaigar község 001. sorszámú szavazókörének felülvizsgálata <<<
Képviselő-testületi ülés


MEGHÍVÓ

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testületének – közmeghallgatással egybekötött – ülésére tisztelettel meghívom.

Tiszaigar Közös Önkormányzati Hivatal (tanácskozóterem)

5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

2018. december 17. (hétfő) 10.00 óra

 

>>> A Képviselő-testületi ülés anyaga <<<
Sajtóközlemény, tájékoztatás


Már majdnem százezer kérelem
Január 8. óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-
tól azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben csaknem
kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetőséggel és küldtek SMS-
t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak vagy hívták a 1819-es Infóvonalat. A
papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.

További információk az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

2018_01_31_Már majdnem százezer kérelem
TISZAIGAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA


infoblokk„ TISZAIGAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ

CSATLAKOZÁSA”  című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01092  azonosító számú projekt 

 

Kedvezményezett: Tiszaigar Községi Önkormányzat

Támogató szervezet: Miniszterelnökség

A támogatás összege:  5 998 916 Ft (vissza nem térítendő)

A támogatás intenzitása: 100 %

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

 

A projektmegvalósítás helyszínei:

-          Tiszaigar 5361 Dózsa György út 19.

-          Nagyiván, 5363 Hősök tere 5.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Az ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, üzembe helyezése:

-          felhasználói (önkormányzati) munkaállomások (munkaállomások, laptop, licencek, monitor),

-          nyomtató, hálózati eszközök és multifunkcionális nyomtatók (nyomtató, másoló, scanner),

-          munkaállomásonként 1 db, az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó beszerzése üzembe helyezéssel.

 

A migráció ASP központ általi, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével történő elvégzése, valamint a beépített ellenőrző rendszernek megfelelő minőség adatok migrálása. Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés:.

-          adó szakrendszer,

-          gazdálkodási szakrendszer,

-          igatlan-vagyon kataszter szakrendszer,

-          ipar-, és kereskedelmi szakrendszer,

-          iratkezelő szakrendszer,

-          „Portál-rendszer” (települési portál, ELÜGY portál)

-          hagyatáki  leltár szakrendszer.

 

Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felülvizsgált, módosított, illetve kidolgozott önkormányzati szabályzatok: az IT biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat aktualizálása. Közbeszerzési és gazdálkodási szabályzat felülvizsgálata.

 

Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs felhasználói tesztelések, ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat.
Pályázati álláslehetőség!


munka03-500x300-500x300

Tiszaigar Község Önkormányzata

 

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaigar Község Önkormányzata

településüzemeltetési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszaigar Község Önkormányzata által működtetett közfoglalkoztatás felügyelete, rendszeres ellenőrzése, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív, tervezési, elszámolási feladatok ellátása. Az aktuális közfoglalkoztatási programok szakmai irányítása. Településüzemeltetési feladatok ellátása, megszervezése, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         helyben lakás vállalása-szolgálati lakást az önkormányzat biztosít

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

•         a szakmai múltat bemutató fényképpel ellátott önéletrajz

•         büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

•         a pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez való hozzájárulásáról

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a közalkalamazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben meghatározott összeférhetetlenég nem áll fenn vele szemben

•         a pályázó nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László nyújt, a 06-59/513-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaigar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126-3/2017.A. , valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési munkatárs.

•         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a benyújtási határidő után következő legközelebbi ülésén. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszaigar Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszaigar Község polgármestere gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaigar.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Felhívás


Felhívás

Felhívom a Tiszaigar Község Önkormányzatának közigazgatási területén lakó-, avagy tartózkodási hellyel rendelkező, bölcsődei ellátásra jogosult* gyermekek szüleit, illetve más törvényes képviselőit, hogy az ellátás biztosítására irányuló esetleges igényeiket az önkormányzat alábbi elérhetőségeinek bármelyikén legkésőbb 2017. április 15-éig Tiszaigar Község Polgármesteréhez címezve írásban jelezni szíveskedjenek.

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

tiszaigarph@foldesinet.hu

*Gyermekek – bölcsődei elhelyezés formájában biztosított – napközbeni ellátása keretében életkornak megfelelő nappali felügyeletre, gondozásra, nevelésre, foglalkoztatásra, valamint étkeztetésre jogosult a húszhetesnél idősebb gyermek, amennyiben szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő program-, illetőleg képzésbeli részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretei között vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányaik, esetleg 11betegségük miatt ellátásáról nem tudnak gondoskodni, továbbá a fejlődése érdekében folyamatos ellátásra szoruló, egyedülálló vagy időskorú személy nevelésében álló, illetve a szülő, törvényes képviselő szociális helyzetére tekintettel ellátásban nem részesülő gyermek, amennyiben

1. harmadik életévét
1.1. január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
1.2. szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig;
2. óvodai nevelésre nem érett, negyedik életévének betöltését követő év augusztus 31;
3. sajátos nevelési igényű, a hatodik életéve betöltésének évében augusztus 31-éig.

A dokumentum letölthető innen:
http://news.tiszaigar.eu/kozerdeku-adatok/hirdetmenyek/
PÁLYÁZAT, ÁLLÁSLEHETŐSÉG!


munka03-500x300-500x300

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszafüredi Család-és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítő munkakör betöltésére kiírt pályázati hirdetménye:

Kérem kattintson ide (a megtekintéshez Adobe Reader program szükséges!)