Pályázati álláslehetőség!

munka03-500x300-500x300

Tiszaigar Község Önkormányzata

 

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaigar Község Önkormányzata

településüzemeltetési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszaigar Község Önkormányzata által működtetett közfoglalkoztatás felügyelete, rendszeres ellenőrzése, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív, tervezési, elszámolási feladatok ellátása. Az aktuális közfoglalkoztatási programok szakmai irányítása. Településüzemeltetési feladatok ellátása, megszervezése, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         helyben lakás vállalása-szolgálati lakást az önkormányzat biztosít

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

•         a szakmai múltat bemutató fényképpel ellátott önéletrajz

•         büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

•         a pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez való hozzájárulásáról

•         a pályázó nyilatkozata, hogy a közalkalamazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben meghatározott összeférhetetlenég nem áll fenn vele szemben

•         a pályázó nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi László nyújt, a 06-59/513-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tiszaigar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126-3/2017.A. , valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési munkatárs.

•         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a benyújtási határidő után következő legközelebbi ülésén. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszaigar Község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszaigar Község polgármestere gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaigar.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Felhívás

Felhívás

Felhívom a Tiszaigar Község Önkormányzatának közigazgatási területén lakó-, avagy tartózkodási hellyel rendelkező, bölcsődei ellátásra jogosult* gyermekek szüleit, illetve más törvényes képviselőit, hogy az ellátás biztosítására irányuló esetleges igényeiket az önkormányzat alábbi elérhetőségeinek bármelyikén legkésőbb 2017. április 15-éig Tiszaigar Község Polgármesteréhez címezve írásban jelezni szíveskedjenek.

Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal

5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19.

tiszaigarph@foldesinet.hu

*Gyermekek – bölcsődei elhelyezés formájában biztosított – napközbeni ellátása keretében életkornak megfelelő nappali felügyeletre, gondozásra, nevelésre, foglalkoztatásra, valamint étkeztetésre jogosult a húszhetesnél idősebb gyermek, amennyiben szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő program-, illetőleg képzésbeli részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatás, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretei között vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányaik, esetleg 11betegségük miatt ellátásáról nem tudnak gondoskodni, továbbá a fejlődése érdekében folyamatos ellátásra szoruló, egyedülálló vagy időskorú személy nevelésében álló, illetve a szülő, törvényes képviselő szociális helyzetére tekintettel ellátásban nem részesülő gyermek, amennyiben

1. harmadik életévét
1.1. január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
1.2. szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig;
2. óvodai nevelésre nem érett, negyedik életévének betöltését követő év augusztus 31;
3. sajátos nevelési igényű, a hatodik életéve betöltésének évében augusztus 31-éig.

A dokumentum letölthető innen:
http://news.tiszaigar.eu/kozerdeku-adatok/hirdetmenyek/

Felhívás!

melegedő

Tisztelt Lakosok!

A meteorológiai előrejelzések alapján a hétvégére rendkívül hideg idő várható a térségben. A közeledő fagy miatt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek az ingatlanaikon található vízóra berendezéseikre, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a fagyással járó károk (pl. csőtörés, elfagyás stb.) elkerülése érdekében! Ebben az időszakban kérem fokozottan figyeljenek állataikra! A szabadban tartott állatok itatóját rendszeresen ellenőrizzék, illetve intézkedjenek fajtájuknak megfelelő biztonságos elhelyezésükről. A hidegre való tekintettel az Önkormányzat melegedő helyet biztosít a szociális intézmény dolgozóinak segítségével ügyeleti rendszerben a lakosok számára a helyi szociális intézményben (5361 Tiszaigar, Rákóczi Ferenc utca 26.)

A melegedő ügyeleti ideje:

2017.01.06. Péntek

2017.01.07. Szombat

2017.01.08. Vasárnap

Kérem, amennyiben ingatlanán a fűtés ebben az időszakban nem megoldott és melegedni szeretne, jelezze az ügyeleti telefonszámon elérhető munkatársnak: +36(20)437-7789

Tiszaigar, 2017. január 5.

Szilágyi László sk.
polgármester

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a  megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

kéményseprők